19 czerwca w godzinach porannych, w Rezydencji Ambasadora Francji w Polsce, odbyło się spotkanie inaugurujące 5. edycję Konkursu ECO-MIASTO. Konkurs ECO-MIASTO jest inicjatywą Ambasady Francji w Polsce i skierowany jest do lokalnych polskich samorządów.

Celem Konkursu jest promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast poprzez wyróżnienie i wsparcie dla tych samorządów, które angażują się w pro-środowiskową politykę.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Centrum UNEP/GRID-Warszawa, przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz licznie przybyli reprezentanci firm zaangażowanych w realizację Konkursu. Na spotkaniu głos zabrali: Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce, Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, i Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta st. Warszawy.

Tegoroczna, 5. edycja Konkursu ECO-MIASTO zorganizowana będzie wspólnie przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Z tej okazji Maria Andrzejewska w słowach skierowanych do obecnych, przedstawiła strategiczne motywy działań, w które Centrum UNEP/GRID-Warszawa angażuje się na rzecz zrównoważonych miast.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst przemówienia:

 

Szanowny Panie Ambasadorze,

Szanowni Państwo,

We wrześniu b.r. miną dwa lata od momentu gdy Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Agendę 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju – plan radykalnych działań na rzecz ludzi, planety i dobrobytu.

Wyrażone w Agendzie Cele są zintegrowane, niepodzielne, przedstawiają ambicje i nadzieje ludzi na życie w harmonii, pokoju, dobrobycie.

Temat zrównoważonego rozwoju miasta w kontekście zdrowia mieszkańców i presji środowiskowych jest w szczególny sposób obecny w Agendzie 2030 oraz działaniach inicjowanych przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment).

UN Environment jest agendą ONZ, nazywaną często ‘głosem ONZ w zakresie środowiska’, wyznaczającą kierunki i stymulującą realizację działań, ale również podejmującą analizę, inicjującą dyskusje oraz edukującą w zakresie interakcji człowiek-środowisko.

Od wielu lat trwa ścisła współpraca UN Environment z UN Habitat (Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich).
W celu wspierania i promowania zrównoważonego rozwoju miast, a zwłaszcza w celu zaakcentowania kwestii środowiskowych w kształtowaniu polityki miejskiej, Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska i UN Habitat zainicjowały Greener Cities Partnership, w którego cele w znacznej mierze wpisują się cele projektu ECO-MIASTO.

Instytucją realizującą misję UNEP w Polsce jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, utworzone 25 lat temu, na podstawie umowy podpisanej pomiędzy UNEP a Rządem Polskim, reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska.

W trakcie ubiegłorocznej konferencji w Warszawie, poświęconej wyzwaniom środowiskowym zidentyfikowanym w pan-europejskim raporcie GEO6 opracowanym przez UN Environment, zainicjowaliśmy w obecności przedstawicieli UNEP, Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, OECD, Ministerstw oraz wielu znamienitych przedstawicieli instytucji rządowych, naukowych i społecznych:
Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „RAZEM DLA ŚRODOWISKA”.

W ciągu zaledwie ośmiu miesięcy funkcjonowania Partnerstwa, przystąpiło do niego kilkadziesiąt osób fizycznych, firm, organizacji społecznych i naukowych.
Wśród tematów będących przedmiotem naszych prac znajdujemy:
- zmiany klimatu - wspieranie Porozumienia Paryskiego, a więc działania na rzecz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
- rola przyrody jako narzędzia w minimalizowaniu zmian klimatu,
- zrównoważone rolnictwo, a szczególnie rola różnorodności biologicznej w dobrej praktyce rolniczej,
- gospodarka o obiegu zamkniętym,
- a przede wszystkim: inteligentny rozwój miast.

Glob zamieszkuje dziś 7 mld ludzi, a przecież na początku XIX wieku na Ziemi żyło około 800-900 mln ludzi. Zaledwie 30-40 mln z nich, czyli kilka procent całej populacji, mieszkało w miastach. Sto lat później, z początkiem XX wieku ludzkość liczyła już półtora miliarda, a liczba mieszkańców miast wzrosła do około 150 mln - mówiono wtedy, że miasta rozwijają się w szalonym tempie. Dziś mamy ok 7 mld ludzi i według szacunków ONZ połowa z nich mieszka w miastach. Do roku 2050 liczba ludności świata ma dojść do dziewięciu miliardów, a liczba mieszkańców miast może stanowić nawet 75% wszystkich mieszkańców globu.

Miasta, których rozwój powoduje rosnącą presję na środowisko, są zarazem centrami innowacji. Potencjał innowacyjny ośrodków miejskich, będąc impulsem dla rozwoju gospodarczego, tworzy szansę realizacji potrzeb mieszkańców, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb i możliwości środowiska.

Agenda 2030 to 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju podzielonych na 169 szczegółowych zadań. Cel 11 dedykowany jest wyzwaniom z jakimi muszą się zmierzyć miasta: Zrobić wszystko by miasta i ludzkie osiedla były inkluzywne, bezpieczne, odporne na skutki katastrof i zrównoważone.

Obejmuje to m.in. zagadnienia, takie jak: adaptacja miast do zmian klimatu i budowanie odporności na ich negatywne skutki; jakość powietrza w ośrodkach miejskich; rozwój przestrzenny a presja miasta na obszary podmiejskie; rewitalizacja obszarów miejskich; dostępność i czystość zasobów naturalnych; ograniczenie emisji szkodliwych substancji.
Ale także efektywność materiałowa i energetyczna w budownictwie, zazielenianie przestrzeni miejskiej, polityka zrównoważonej mobilności w mieście, zarządzanie infrastrukturą i zasobami w mieście, partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem.

Panie Ambasadorze, gratuluję dotychczasowych osiągnięć w realizacji projektu ECO-MIASTO. Projekt edukuje i promuje dobre praktyki działań wspierających realizację Celu 11 Agendy 2030.

Jest mi niezmiernie miło, że 5. edycja projektu realizowana będzie przy współudziale Centrum UNEP/GRID-Warszawa, że wraz z Ambasadą Francji i partnerami projektu ECO-Miasto będziemy wspólnie promować ideę zrównoważonego rozwoju miast w Polsce.