W dniach 27 lutego oraz 7 i 8 marca 2018, odbyły się seminaria konsultacyjne dla przedstawicieli karpackich instytucji szczebla regionalnego, zaplanowane i zrealizowane w projekcie LIFE "Inicjatywa lokalna na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach" ("Karpaty Łączą – Zielona infrastruktura").

Seminarium 27 lutego miało miejsce w Krakowie (tylko dla RDOŚ), 7 marca w Kielnarowej k. Rzeszowa, a 8 marca, w Bielsku-Białej.

Uczestnikami byli przedstawiciele karpackich:
- regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (RDOŚ w Krakowie, w Rzeszowie, w Katowicach)
- parków narodowych (4 z 6)
- zespołów parków krajobrazowych
- regionalnych dyrekcji lasów państwowych (RDLP w Krośnie, w Krakowie, w Katowicach);
- Urzędów Marszałkowskich (woj. małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego);
- Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego;
- wybranych samorządów lokalnych;
- wybranych lokalnych grup działania (LGD)
- wybranych organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką łączności ekologicznej i kształtowania zielonej infrastruktury.

Tematyka seminariów:
1) omówienie wyników przeprowadzonej w projekcie analizy przestrzennej uwarunkowań kształtowania łączności ekologicznej w Karpatach, w tym głównych zagrożeń i obszarów problemowych;
2) zebranie uwag i sugestii dotyczących zakresu tematycznego i sposobu realizacji szkoleń dla przedstawicieli karpackich samorządów lokalnych i lokalnych grup działania, planowanych w kolejnych fazach projektu (początek serii szkoleń – koniec kwietnia br.).