W połowie grudnia 2016 roku Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę "Copernicus Academy Network". Nasz ośrodek jest jedyną w Polsce instytucją, która znalazła się w gronie członków-założycieli inicjatywy będącej nowym elementem unijnego Programu Copernicus.

Copernicus to nazwa Programu Obserwacji Ziemi realizowanego przez Unię Europejską we współpracy z Europejską Agencją Środowiska (ESA). Program do grudnia 2012 r. nosił nazwę GMES – Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (ang. Global Monitoring for Environment and Security). Głównym celem Programu Copernicus jest wypracowanie metod zdalnego monitorowania stanu środowiska. Dane pozyskane za pomocą satelitów i w pomiarach in-situ (prowadzonych z naziemnych stacji pomiarowych oraz sensorów zainstalowanych na statkach powietrznych i morskich) przetwarzane są w celu opracowywania tzw. serwisów informacyjnych, dostarczających użytkownikom określone produkty informacyjne (mapy tematyczne, bazy danych, raporty).

Copernicus Academy Network to sieć, która ma zrzeszać europejskie szkoły, uniwersytety, ośrodki badawcze, instytucje publiczne i prywatne, a także organizacjie non-profit. Celem działania sieci jest budowanie kompetencji specjalistów i profesjonalistów z różnych dziedzin w wykorzystywaniu produktów informacyjnych powstających w ramach Programu Copernicus. Organizacje zrzeszone w Akademii przyjmują na siebie aktywną rolę popularyzatorów i edukatorów wykorzystania gromadzonych danych satelitarnych oraz produktów powstałych w oparciu o te dane.

Wkładem Centrum UNEP/GRID-Warszawa w działalność sieci "Copernicus Academy Network" jest m.in. realizacja projektu: Serwisy ESA jako wsparcie w zarządzaniu środowiskiem w Polsce (ang. ESA’s Geospatial Services for environmental management in Poland). Głównym celem projektu jest promocja wśród pracowników administracji publicznej produktów informacyjnych (map tematycznych, baz danych, itd.) opracowywanych na podstawie zobrazowań satelitarnych (archiwalnych oraz aktualnych) oraz dodatkowych danych tematycznych (np. informacji statystycznej), a także zaprezentowanie możliwości ich efektywnego wykorzystania w ochronie środowiska i zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, w planowaniu przestrzennym, a także zarządzaniu w sytuacjach zagrożenia katastrofami naturalnymi, takimi jak powodzie, czy susze.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest jedyną polską instytucją, która znalazła się w zaszczytnym gronie członków-założycieli sieci "Copernicus Academy Network".