Zielona infrastruktura na obszarach wiejskich stanowi ostoję różnorodności biologicznej. Projekt GreenGo! pokazuje i uczy, na czym polega odpowiednie kształtowanie elementów zielonej infrastruktury na terenach rolniczych. Jednak sama wiedza i świadomość potrzeb środowiska to tylko wstęp do pozytywnej zmiany. Do jej wywołania potrzebne są konkretne działania realizowane przy współpracy wielu stron. W projekcie GreenGo! młodzież szkolna wraz z pracownikami samorządów buduje lokalne sieci na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Jest więc ważny, wspólny cel. A jakie jest zadanie?

ggo act2

Zadaniem jest inwentaryzacja elementów zielonej infrastruktury w celu ich zabezpieczenia oraz odpowiedniego kształtowania w przyszłości. Uczniowie, w ramach współzawodnictwa konkursowego pomiędzy szkołami, wykonują zadania z wykorzystaniem aplikacji służącej do zbierania danych w terenie. Za jej pomocą dokonują na wybranym obszarze inwentaryzacji elementów zielonej infrastruktury, a więc m.in. zadrzewień, zakrzaczeń, oczek wodnych, miedz czy kęp śródpolnych. To typowe elementy rolniczego krajobrazu, które z przyrodniczego punktu widzenia spełniają ważną, choć często nieuświadomioną, funkcję w ramach lokalnego ekosystemu.

Walor edukacyjny jest tu oczywisty. Młodzież buduje swoją wiedzę i świadomość ekologiczną. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że znaczna część szkół biorących udział w projekcie to szkoły o profilu rolniczym, to wartość dodana podjętych działań staje się jeszcze bardziej znacząca i atrakcyjna. Istnieje bowiem szansa na to, że przyszli rolnicy oraz pracownicy sektora rolnego będa znajdować praktyczne zastosowania zdobytej w ramach projektu GreenGo! wiedzy. Dlatego kluczowe jest wsparcie ze strony szkół, które chętnie dołączyły do udziału w projekcie, chcąc uzupełnić realizowane podstawy programowe.

Już dzisiaj możemy mówić o bardzo praktycznym wymiarze efektów pracy uczniów, którzy - jako przeszkoleni nieprofesjonaliści - potrafią zebrać wiarygodne i precyzyjne dane w terenie i przenieść je do elektronicznej bazy danych i na cyfrową mapę. Zebrane w ten sposób dane, w zestawieniu z referencyjnymi danymi ze źródeł oficjalnych (np. geodezyjnych) mogą być z powodzeniem wykorzystane w realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

ggo act3

Dlatego drugą, obok uczniów, grupą odbiorców projektu GreenGo! są pracownicy samorządów gminnych, odpowiedzialni za sprawy środowiskowe i za gospodarkę przestrzenną. Mogą być oni beneficjentami pracy zespołów uczniowskich, pod warunkiem, że otworzą się na efekty ich pracy i będą skłonni wykorzystać zebrane dane. W jaki sposób? Na przykład, uzupełniając o nie istniejące już rejestry gminne lub kontynuując zapoczątkowany przez młodzież proces inwentaryzacji. Jeśli zasób danych istnieje i wiernie oddaje stan rzeczywisty, wtedy można już mówić o wykorzystaniu go w celach planistycznych i uwzględniać choćby w działaniach na rzecz zabezpieczenia walorów środowiskowych.

Nauka obywatelska (ang. citizen science) to jeden z trendów wspierających rozwój zrównoważony. Zjawisko to ma olbrzymi potencjał, który kryje się w gotowości społeczności lokalnych do podejmowania wolontarystycznych działań na rzecz swojego otoczenia. Ta obywatelska energia, pod warunkiem umiejętnego jej wykorzystania, jest w stanie przełożyć się na korzyści dla każdej zaangażowanej strony. Projekt GreenGo! jest tego dowodem.


greengo

 
   

Projekt GreenGo! realizowany jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W projekcie uczestniczy ponad 50 urzędów gmin oraz 30 szkół z województw mazowieckiego i lubelskiego. W ramach projektu realizowane są m.in. lekcje pokazowe dla uczniów oraz szkolenia dla pracowników urzędów gmin. Młodzież oraz pracownicy urzędów gmin współpracują w tworzeniu inwentaryzacji elementów zielonej infrastruktury. Podsumowaniem projektu będą zielone strefy edukacyjne, organizowane w ramach lokalnych pikników gminnych. Zakończenie projektu zaplanowane jest na wrzesień 2017 roku.