Kilkanaście rekomendacji znalazło się w manifeście przygotowanym przez młodych polskich delegatów na COP24.

Dokument został zaprezentowany w Katowicach podczas zorganizowanej przez UNICEF Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa debaty „To nie jest klimat dla młodych ludzi”.

Zmiany klimatyczne to najpoważniejsze wyzwanie z jakim przyjdzie się zmierzyć naszemu pokoleniu, mówi 20-letnia Łucja, głos młodych ludzi musi zostać uwzględniony w debacie o zmianach klimatycznych, dodaje Krzysztof, delegaci na COP24.

25 przedstawicieli młodego pokolenia z różnych regionów Polski przygotowywało przez ostatnie tygodnie zestaw rekomendacji w pięciu obszarach, które mają istotny wpływ na stan środowiska:

 • ochronie bioróżnorodności,
 • ochronie wody i jej zasobów,
 • budowie zrównoważonych miast,
 • rozwijaniu gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • nowoczesnej edukacji.

Rezultaty ich pracy zostały zaprezentowane na debacie, odbywającej się w trakcie międzynarodowego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach.

Postulaty, zebrane w dokumencie „Klimat dla Młodych” i podpisane przez wszystkich delegatów, przekazano na ręce przedstawiciela polskiej prezydencji COP24 w Katowicach.

W zestawie rekomendacji znalazły się m.in. propozycje promowania zamkniętych obiegów wody, tworzenie nowych rezerwatów przyrodniczych na Bałtyku, stworzenie systemu kaucyjnego na plastikowe opakowania czy zwiększenie liczby kampanii społecznych poświęconych ochronie klimatu.

KLIMAT DLA MŁODYCH - REKOMENDACJE UCZESTNIKÓW PANELU „TO NIE JEST KLIMAT DLA MŁODYCH LUDZI” ZORGANIZOWANEGO W RAMACH COP24 W KATOWICACH

Reprezentujemy młode pokolenie – pokolenie, które pomóc może w walce ze zmianami klimatu, proponując rozwiązania najważniejszych problemów, hamujących świat przed wejściem na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

Przed nami całe życie. Życie, którego nie chcemy spędzić na doświadczaniu negatywnych skutków wymknięcia się zmian klimatu spod kontroli – gwałtownych zjawisk pogodowych, fal upałów, podnoszenia się poziomów mórz oraz pogorszenia się globalnego bezpieczeństwa.

Wiemy, jak zmienić świat na lepsze. Na bazie naszych rozmów z ekspertami UNICEF Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa przygotowaliśmy zestaw propozycji, dzięki którym będziemy mogli cieszyć się wysoką jakością życia w zdrowym, czystym środowisku. Oto najważniejsze z nich dotykające kluczowych dla naszej przyszłości obszarów:

zapewnienie dostępu do czystej wody

 • Wprowadzenie zmian prawnych i zachęt finansowych promujących tworzenie zamkniętych obiegów wody (w tym ponowne wykorzystanie wody szarej), małych zbiorników wodnych i wzbogacanie terenów zielonych, zwłaszcza w strefach wysokiego ryzyka powodziowego;
 • Wprowadzenie bardziej skutecznego i restrykcyjnego systemu monitorowania stanu instalacji wodno-kanalizacyjnych w połączeniu z utworzeniem specjalnego funduszu przeznaczonego na modernizację tych obiektów. Wdrożenie ustawodawstwa zapewniającego ochronę stref poboru wody;

rozwój inteligentnych miast

 • Dalsza praca nad wprowadzeniem autobusów elektrycznych – przynajmniej 80% przed 2020 – oraz jednoczesne zwiększenie liczby buspasów przy utrzymaniu relatywnie niskich kosztów transportu publicznego;
 • Zwiększenie ilości zielonych elementów w miastach (w tym parków, ogrodów oraz zielonych dachów i ścian);
 • Przystosowanie już istniejących budynków do zmieniającego się klimatu, między innymi poprzez malowanie ścian budynków na biało;

ochrona różnorodności biologicznej

 • Rozwój kompleksowego systemu wsparcia dla organizacji, władz lokalnych, instytucji naukowych, uniwersytetów rolniczych oraz osób indywidualnych (zwłaszcza rolników), które chcą zaangażować się w zrównoważoną, ekologiczną gospodarkę rolną;
 • Utworzenie rezerwatów morskich na terenie Morza Bałtyckiego wraz z przeprowadzeniem kompleksowych badań oraz akcji edukacyjnych dotyczących tematyki bioróżnorodności morskiej;

gospodarka o obiegu zamkniętym

 • Uchwalenie ustawy przeciwdziałającej marnowaniu żywności, która zobowiąże restauracje oraz supermarkety o powierzchni powyżej 250 m² do oddawania niesprzedanego, acz zdatnego do spożycia jedzenia Federacji Polskich Banków Żywności;
 • Wprowadzenie dofinansowania dla rolników produkujących i dostarczających biomasę do produkcji energii;
 • Stworzenie kompleksowego systemu recyklingu plastiku, w tym zakaz produkcji plastikowych produktów jednorazowego użytku, takich jak kubki, sztućce, talerze etc.; większe dofinansowywanie prac badawczo-rozwojowych dot. recyklingu oraz wprowadzenie systemu kaucjonowania plastikowych opakowań dla konsumentów, którzy odzyskiwaliby depozyt umieszczając opakowania w specjalnej maszynie lub w wyznaczonym punkcie zbiórki;

edukacja

 • Wprowadzenie edukacji klimatycznej w szkołach, z programami realizowanymi zarówno w sposób teoretyczny, jak i praktyczny, z wykorzystaniem lokalnych przykładów, które będą najbliższe i najbardziej zrozumiałe dla uczniów;
 • Organizacja skoordynowanych akcji edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych, w tym kampanie społeczne o zasięgu ogólnopolskim mające na celu podniesienie świadomości na temat zagadnień związanych z klimatem skierowanych do całego społeczeństwa, a także wprowadzenie dedykowanej Akademii Symulacji Negocjacji Klimatycznych, także jako sugerowanej części istniejących konferencji, kongresów, warsztatów itp.;
 • Zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia certyfikowanych produktów poprzez organizowanie konferencji, programów szkolnych, wykładów, publikacji prasowych oraz współpracę z radami młodzieżowymi;

Apelujemy do decydentów o rzetelny dialog na temat powyższych rekomendacji i podjęcie niezbędnych działań na rzecz tego, by zapisy paryskiego porozumienia klimatycznego o ograniczeniu wzrostu średniej, globalnej temperatury do 2°C w porównaniu do epoki przedprzemysłowej, nie pozostały jedynie na papierze.

Mamy nadzieję, że pomogą one w realizacji jeszcze bardziej ambitnego celu – ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5°C, co jest w zgodzie z najnowszym raportem IPCC. Od tego zależy nasza przyszłość.

Jesteśmy otwarci na zaangażowanie nas w debatę i procesy podejmowania decyzji. Mamy dużo zapału do pracy, chcemy zmieniać świat na lepsze.

Powyższe postulaty wypracowane zostały przez uczestniczące w dyskusji grupy młodzieży i nie muszą odzwierciedlać stanowiska UNICEF Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.