Reprezentanci Centrum UNEP/GRID-Warszawa udzielili merytorycznego wsparcia uczestnikom konkursu na kształtowanie zielonej infrastruktury.

Istotnym elementem wydarzenia było również przeszkolenie z obsługi aplikacji do mapowania ZI.

Konkurs na opracowanie studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury prowadzony jest w ramach projektu LIFE "Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach".

Jego celem jest wspieranie współpracy i partnerstwa lokalnych interesariuszy gmin karpackich – przede wszystkim samorządów oraz lokalnych grup działania, przy udziale innych organizacji i podmiotów oraz mieszkańców – na rzecz właściwego zarządzania przestrzenią i kształtowania zielonej infrastruktury.

Praca konkursowa polega na opracowaniu lokalnego studium przypadku wraz z planem działań na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury w celu zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Karpat oraz wspierania zrównoważonego rozwoju regionu.

Termin złożenia prac konkursowych (niezależnie od terminu zgłoszenia) upływa 31 października 2019 roku, a wyniki ogłoszone zostaną w końcu listopada tego roku.

Poza informowaniem zainteresowanych (a czasem zafascynowanych) mieszkańców czym jest i do czego służy zielona infrastruktura, odbyliśmy z przedstawicielami zespołu konkursowego konsultacje, w ramach których doradziliśmy im najsłuszniejszy wybór tematu konkursowego i rozwialiśmy wątpliwości co do kwestii formalnych.

Partnerem wiodącym wydarzenia było miejscowe Muzeum Przyrodnicze.