Przedstawiciele karpackich gmin, lokalnych grup działania i innych lokalnych organizacji pozarządowych, przygotowali zadania konkursowe będące studiami przypadku wraz z planami działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury. Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki.

Praca konkursowa polegała na opracowaniu lokalnego studium przypadku wraz z planem działań na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury w celu zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Karpat oraz wspierania zrównoważonego rozwoju regionu.

Celem samego konkursu było wspieranie współpracy i partnerstwa lokalnych interesariuszy gmin karpackich na rzecz właściwego zarządzania przestrzenią i kształtowania zielonej infrastruktury.

Zawiązanych zostało 14 Zespołów konkursowych. Termin złożenia prac - za pośrednictwem specjalnego internetowego formularza na stronie projektu - upłynął 31 października br. Złożonych zostało ostatecznie 9 prac, które w listopadzie podlegały ocenie specjalnie powołanej Komisji Konkursowej.

Wyniki konkursu

Na posiedzeniu w dniu 29 listopada br. w Krakowie dokonała ona ostatecznego podsumowania oceny złożonych prac i wydała werdykt: wyłoniła 5 zespołów - równorzędnych Laureatów Konkursu (w porządku alfabetycznym; w nawiasach: skład):

  1. BIELSKO-BIAŁA (Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Biuro Rozwoju Miasta Bielsko-Biała, Stowarzyszenie "Olszówka").
  2. ŁAPANÓW (Gmina Łapanów, LGD "Dolina Raby").
  3. OCHOTNICA DOLNA (Gmina Ochotnica Dolna, Stowarzyszenie "Przyjaciele Doliny Dunajca).
  4. WISŁOKA (Związek Gmin Dorzecza Wisłoki).
  5. ŻYWIECKI RAJ (Gmina Łodygowice, LGD "Żywiecki Raj").

Komisja przyznała również dotatkowe wyróżnienie Zespołowi SUCHA BESKIDZKA (Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Gmina Zawoja, LGD "Podbabiogórze").

Konkurs prowadzony był w ramach projektu LIFE pn. Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach (LIFE16 GIE/PL/000648).

logo 600             logo life         logotyp 01