Wydarzenie z 2017 r.

Przejdź do strony wydarzenia INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2018

 

logo development goals

 www ecokonf

Większość ludzi żyje w miastach. Miasta, których rozwój powoduje rosnącą presję na środowisko, są zarazem centrami innowacji. Potencjał innowacyjny ośrodków miejskich, będąc impulsem dla rozwoju gospodarczego, tworzy szansę realizacji potrzeb mieszkańców, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb i możliwości środowiska.

 

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO zaplanowana jest jako międzynarodowe, dwudniowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawicieli miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu.

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.

 

Wydarzenie łączy w sobie trzy formuły:

Konferencyjną, obejmującą wystąpienia i dyskusje ekspertów oraz pytania i komentarze do wypowiedzi ekspertów przedstawione przez uczestników

Case studies, w której zaproszeni przedstawiciele większych i mniejszych miast regionu paneuropejskiego będa moderować spotkania w mniejszych grupach osób zainteresowanych osiągnięciami miast we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza implementacji rozwiązań prośrodowiskowych

Wystawową, w trakcie której Organizatorzy i Partnerzy Konferencji zaprezentują materiały nawiązujące do idei innowacyjnych miast

 

DLACZEGO  ZDROWE  ŚRODOWISKO = ZDROWI  LUDZIE?

Ogólnoświatowy trend wzrostu liczby ludności w miastach ma również swoje odzwierciedlenie w Polsce.

Dynamiczny rozwój miast w niewystarczający sposób uwzględniania kwestie jakości życia (potrzeb) mieszkańców, a także wywiera znacząca presję na środowisko (niezrównoważona konsumpcja zasobów, emisje). Wyzwania związane z rozwojem miast są tematem nie tylko dyskusji prowadzonych w różnych gremiach, ale również dokumentów definiujących kierunki rozwoju. Wśród wyzwań stojących przed miastami coraz częściej akcentowane są kwestie godnego, zdrowego życia mieszkańców oraz niwelowania presji środowiskowych.

Temat zrównoważonego rozwój miasta w kontekście zdrowia mieszkańców i presji środowiskowych jest w szczególny sposób obecny w Agendzie 2030 ONZ oraz działaniach inicjowanych przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment), odwołujących się przede wszystkim na adaptacji miast do zmian klimatu i efektywnym korzystaniu z zasobów. Wyzwania te znalazły również istotne miejsce w Urban Agenda for the EU Member States, przyjętej w 2016 roku.

Konferencja skupi się na środowiskowych uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju miast i ich wpływie na zdrowie i dobrobyt człowieka. Uwagę uczestników konferencji zamierzamy skupić na:

  • wpływie stanu środowiska na kondycję mieszkańców ośrodków miejskich,
  • presji wywieranej na środowisko przez ośrodki miejskie i proces urbanizacji,
  • jakości ekosystemów miejskich i ich wydajności do świadczenia ważnych usług ekosystemowych na rzecz mieszkańców,
  • wpływie ośrodków miejskich na gospodarkę materiałową i zużycie zasobów i surowców naturalnych.

O  ORGANIZATORACH

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest ośrodkiem od 26 lat ściśle współpracującym z Programem Narodów Zjednoczonych ds. środowiska (UN Environment). Jednym z celów statutowych Centrum jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie organizowane będzie w ramach zawiązanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we wrześniu 2016 roku „Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju". Centrum jest częścią Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, posiada tym samym status organizacji pozarządowej.

Warszawa jest stolicą i największym miastem Polski zamieszkanym przez 1.7 mln osób, będąc jednocześnie politycznym, ekonomicznym, akademickim i kulturalnym centrum kraju. Miasto St. Warszawa w 2009 r. przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów a w 2011 r. przyjęło Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku. W Planie tym Warszawa wyznaczyła sobie cel w postaci redukcji emisji CO2 o 20% do 2020 r. w porównaniu do roku 2007. Kontynuacją ww. Planu Działań jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Budżet Warszawy na działania związane z ochrona środowiska tylko w 2017 r. wynosi 2 mld zł, z czego 1.1 mld zł na działania związane z ochroną powietrza. Projekty realizowane z tych środków to m.in. budowa drugiej linii metra i nowych linii tramwajowych, zakup floty niskoemisyjnej dla transportu, rozwój ścieżek rowerowych, podłączanie budynków miejskich do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz letnie czyszczenie ulic.

Eco-miasto to odbywający się już po raz piąty ogólnopolski projekt, obejmujący konkurs dla wszystkich małych i dużych miast, kongres poświęcony ich zrównoważonemu rozwojowi oraz cykl wydarzeń towarzyszących, takich jak seminaria i spotkania mające na celu wymianę dobrych praktyk. Konkurs ECO-MIASTO ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Do udziału zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich rozmiaru.

Przejdź na stronę ECO-MIASTO

 

pasek z tekstem o rezerwacji pol

 

 

 

 Organizatorzy: 

logo gridw logo ambasada FR passepartout logo ecomiasto ZNAK PROMOCYJNY FC PL 01 logo partnerstwo dla klimatu
logo sdgs

Konferencja dofinansowana ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

logotyp 01 


 Patroni projektu ECO-MIASTOloga patronow Eco Miasto

 Partnerzy główni projektu ECO-MIASTO

Partnerzy glowni projektu eco miasto 


Partnerzy projektu ECO-MIASTO

Partner edukacyjny

Partner

Partner medialny

Partner komunikacyjny

Partnerzy edukacyjny projektu eco miasto Partner projektu eco miasto Partner medialny projektu eco miasto Partner komunikacyjny projektu eco miasto