Dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, językoznawca i geograf społeczno-ekonomiczny, od 2013 roku jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Jednocześnie prowadzi zajęcia dla studentów na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Praca doktorska Ewy Korcelli-Olejniczak stanowiła studium porównawcze funkcji metropolitalnych Berlina i Warszawy w okresie 1990-2000; praca habilitacyjna była poświęcona pojęciu, strukturze przestrzennej i dynamice regionu metropolitalnego. Zainteresowania naukowe E. Korcelli-Olejniczak to teoretyczne podstawy nauk społecznych, badania nad regionami metropolitalnymi i ich powiązaniami typu inter i intra, w tym między regionem centralnym a tzw. zapleczem, porównawcze studia miast, obejmujące kwestie zarządzania, różnorodności społecznej, partycypacji i planowania strategicznego. Ewa Korcelli-Olejniczak jest autorką i współautorką ponad 80 publikacji, w tym pięciu książek. Brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, w okresie 2013-2017 była lokalnym koordynatorem projektu 7 PR UE DIVERCITIES. Ewa Korcelli-Olejniczak uczestniczy także w badaniach eksperckich zlecanych przez instytucje publiczne, w tym Ministerstwo Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Warszawa. Jest członkiem PTG i TUP, oraz Austriackiego Towarzystwa Geograficznego. Ostatnio otrzymała podziękowanie od Prezydent M. St. Warszawa za udział w grupach roboczych d/s aktualizacji Strategii Rozwoju Warszawy – Warszawa 2030.