Projekty

Konkurs „Dzieci na tropie śmieci – razem chronimy naszą przyrodę” jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska. Ma kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej, nie tylko uczniów, ale także dla społeczności lokalnych. Czytaj więcej »
EO4GEO jest projektem dofinansowanym ze środków Erasmus+ w ramach partnerstw wielostronnych na rzecz współpracy dla rozwoju umiejętności sektorowych (tzw. Sector Skills Alliance). Czytaj więcej »
Projekt Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities jest odpowiedzią na aktualne wyzwania dotyczące tworzenia bezpiecznych, zdrowych i zrównoważonych miast. Czytaj więcej »
"Karpaty Łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach." Projekt obejmuje działania zmierzające do utrzymanie i poprawy stanu półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części Karpat, jako miejsc występowania zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Czytaj więcej »
Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach Czytaj więcej »
Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO to międzynarodowe, dwudniowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawicieli miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu. Czytaj więcej »
Cykl warsztatów pod hasłem Circular Economy. Zamykamy obieg! to inicjatywa Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizowana w 2017 roku ramach działań Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla środowiska". Partnerem cyklu jest Coca-Cola HBC Polska. Celem spotkań jest integrowanie środowiska biznesowego oraz instytucji otoczenia biznesu wokół tematu gospodarki o obiegu zamkniętym. Czytaj więcej »
Głównym celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży ze starogardzkich szkół do włączenia się w badanie i monitorowanie jakości wody w rzece Wierzycy realizowane w ramach Badawczo-Edukacyjnego Programu GLOBE. Inicjatywa stanowi odpowiedź na potrzebę zwiększenia wiedzy i świadomość społeczności lokalnych, w szczególności dzieci i młodzieży, na temat problemu zanieczyszczenia wody (w tym wód śródlądowych, tj. rzek i jezior, a także mórz i oceanów) oraz możliwości jego rozwiązania m.in. poprzez monitorowanie stanu ekosystemów wodnych i różnorodności biologicznej. Czytaj więcej »
Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży „Ekozagadka. Ile wody jest w mojej koszulce?” jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.  Zajęcia wspierają kształtowanie postaw ograniczających nasz ekologiczny ślad na Ziemi. Czytaj więcej »
Program GLOBE realizowany jest w Polsce na podstawie umowy zawartej w dniu 22 kwietnia 1997 roku pomiedzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych USA. Krajowym Koordynatorem Programu, wybranym 17 lipca 1997 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
Prowadzone przez UNEP/GRID-Warszawa ekoakcje edukacyjne to okazja, by w niezobowiązującej atmosferze (np. podczas firmowego czy publicznego wydarzenia: pikniku, festiwalu, happeningu lub poprzez wykorzystanie firmowych komunikatorów typu Intranet czy wewnętrzny mailing) zwiększyć wiedzę uczestników ekoakcji na temat ekologicznych zachowań na co dzień. Czytaj więcej »
Projekt Młodzi obserwatorzy przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Ma kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej, nie tylko uczniów, ale także dla społeczności lokalnych. Czytaj więcej »
Celem projektu Kwietne Łąki jest czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych na wybranych terenach powiatu żywieckiego. Czytaj więcej »
Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej - to projekt współfinansowany przez Szwajcarię w latach 2012-2015 w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Czytaj więcej »
Celem projektu jest podniesienie świadomości odbiorców w zakresie roli zielonej infrastruktury i sposobów jej zrównoważonego kształtowania na terenach wiejskich. Adresatami działań projektowych są samorządowcy oraz mieszkańcy wybranych gmin województw mazowieckiego i lubelskiego. Czytaj więcej »
Celem projektu było uszczegółowienie przebiegu i opisu granic Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Działanie realizowane było na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Czytaj więcej »
Międzynarodowa konferencja "Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego" zorganizowana została przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z United Nations Environment Programme (UNEP). Głównym jej celem była prezentacja stanu, zmian i zagrożeń regionu paneuropejskiego zidentyfikowanych w najnowszym raporcie UNEP wydanym w ramach serii Global Environment Outlook. Czytaj więcej »
Organizatorem Familijnego, Badawczego Konkursu pt. „Obserwatorzy przyrody” jest Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” prowadzony przez ORLEN Eko Sp. z o.o. Pomysłodawcą oraz partnerem merytorycznym projektu jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Uczestnikami konkursu są pracownicy firm realizujących Program „Odpowiedzialność i Troska” oraz członkowie ich rodzin. Projekt służy upowszechnianiu wiedzy przyrodniczej oraz promocji postaw ekologicznych. Czytaj więcej »
Kampania edukacyjna na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat zmian klimatycznych. Głównym celem kampanii (realizowanej od 2013 r.) jest podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa (w tym przedsiębiorców) w zakresie zmian klimatu i wpływu człowieka na te procesy, a także kształtowanie pożądanych postaw i zachęcenie do podejmowania działań przyjaznych środowisku. Czytaj więcej »
Celem projektu jest promocja wśród pracowników administracji publicznej produktów informacyjnych (map tematycznych, baz danych, itd.) opracowywanych na podstawie zobrazowań satelitarnych (archiwalnych oraz aktualnych), a także zaprezentowanie możliwości ich wykorzystania w ochronie środowiska, zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, w planowaniu przestrzennym, a także zarządzaniu w sytuacjach zagrożenia katastrofami naturalnymi, takimi jak powodzie, czy susze. Czytaj więcej »
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących korzystania z atrakcyjnych i skutecznych narzędzi i metod edukacji naukowej sprawiających, że nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych staje się bardziej efektywne, łatwiejsze i lepiej dopasowane do potrzeb uczniów. Projekt MASS służy właśnie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między nauczycielami z kilku europejskich krajów. Czytaj więcej »
W ramach projektu "Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem" prowadzone są działania zmierzające do aktualizacji istniejących zasobów, pozyskania nowych danych oraz wdrożenia systemu monitoringu i zarządzania działaniami ochronnymi w ekosystemach Białowieskiego Parku Narodowego. Czytaj więcej »
Partnerstwa Naturowe to część projektu "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu", prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Celem tego projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Czytaj więcej »
Projekt podejmuje problematykę zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, zrównowazonego rozwoju i konsultacji społecznych. Bazuje na wykorzystaniu w procesie edukacji aktywnych form partycypacji społecznej, w tym głównie narzędzi internetowych. Uczniowie będą realizowali projekty zespołowe z zastosowaniem portalu konsultacji społecznych GEOKONSULTACJE+, poznają również techniki modelowania trójwymiarowego (3D). Czytaj więcej »
Pilotażowy projekt pn. "Opracowanie strategii harmonizacji na poziomie tematu zagospodarowanie przestrzenne (Land use) na podstawie projektu pilotażowego w gminach, w zakresie harmonizacji zbiorów, metadanych i usług danych przestrzennych" realizowany był na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Czytaj więcej »
Geoportal polskiego Karkonoskiego Parku Narodowego oraz czeskiego Krkonošského národního parku to wspólny polsko-czeski portal mapowy, na którym prezentowane są zharmonizowane dane przyrodnicze dla całych (polskich i czeskich) Karkonoszy. Czytaj więcej »
Projekt "Geoinformacja w praktyce - Akademia INSPIRE" realizowany był prze Centrum UNEP/GRID-Warszawa w latach 2008-2011. Jego głównym celem było promowanie wykorzystania geoinformacji w realizacji ustawowych zadań samorządów lokalnych (głównie urzędów gmin), przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzenego. Czytaj więcej »
Projekt Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania realizował Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Celem projektu jest wsparcie administracji samorządowej oraz wybranych służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE, a w szczególności w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). Czytaj więcej »
Projekt Akademia EduGIS ma na celu upowszechnienie zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz geoinformacyjnych (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz w edukacji środowiskowej. Rezultatem projektu jest poradnik „GIS w szkole” z wytycznymi dla nauczycieli geografii i biologii obu poziomów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć. Czytaj więcej »
Portal Wirtualny Kampinoski Park Narodowy powstał z myślą o młodzieży szkolnej, turystach i wszystkich miłośnikach Puszczy Kampinoskiej w celu ukazania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Kampinoskiego Parku Narodowego oraz upowszechnienia aktywnych form edukacji ekologicznej. Czytaj więcej »
Cykl warsztatów „Zrozumieć otaczający świat" skierowany jest do uczniów i nauczycieli warszawskich szkół gimnazjalnych. Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań naukowych i promocja nauk przyrodniczych wśród warszawskiej młodzieży gimnazjalnej. Tematyka przeprowadzanych warsztatów obejmuje zagadnienia związane z naukami przyrodniczymi.  Czytaj więcej »
Badawcza Kampania Klimatyczna to projekt, wpisujący się w działania GLOBE Student Climate Research Campaign (SCRC) – międzynarodowej akcji edukacyjnej prowadzonej w ramach Programu GLOBE od września 2011 roku. SCRC ma na celu zaangażowanie uczniów z całego świata w badania lokalnego środowiska przyrodniczego i koncentruje się na zwiększeniu wiedzy uczniów nt. klimatu. Czytaj więcej »
Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna, prowadzona od listopada 2012 roku do czerwca 2013 roku. Jej celem było zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat elektrośmieci i znaczenia odpowiedniego ich utylizowania dla stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Czytaj więcej »
Akademia Ekojazdy: ekojazda – ale jazda! to ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna, której głównym celem jest zaznajomienie obecnych oraz przyszłych kierowców z ideą i zasadami ekojazdy, czyli poruszania się pojazdami nie tylko w sposób bezpieczny, ale także efektywny i oszczędny pod względem pro-środowiskowym. Projekt realizowany jest w ramach inicjatywy Partnerstwo dla Klimatu, powołanej do życia w 2008 roku przez Ministerstwo Środowiska. Czytaj więcej »
EduInkubator 2013 to pierwsza edycja wydarzenia edukacyjnego ukierunkowanego na promowanie powszechnego wykorzystania w edukacji przyrodniczej nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. To okazja do udoskonalenia i rozbudowania swojego warsztatu pracy poprzez poznanie możliwości zastosowania określonych technologii m.in. tablic multimedialnych, mobilnych pracowni przedmiotowych z urządzeniami iPad oraz iPad mini, czujników pomiarowych do urządzeń iPad, odbiorników GPS, dedykowanych aplikacji edukacyjnych w różnych formach pracy z uczniem. Czytaj więcej »
Zintegrowane zarządzanie różnorodnością biologiczną i krajobrazową dla zrównoważonego rozwoju i łączności ekologicznej regionu Karpat. Projekt BioREGIO Carpathians był realizowany w latach 2011-2014, przez konsorcjum 16 partnerów z wszystkich państw będących Stronami Konwencji Karpackiej oraz Austrii i Włoch. Czytaj więcej »
Partycypacja Społeczna w Planowaniu Przestrzennym w Europie to projekt realizowany w ramach programu INTERREG III C przez Centrum  UNEP/GRID-Warszawa oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Projekt miał za zadanie wesprzeć proces planistyczny dotyczący prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Warszawy. Czytaj więcej »
Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa opracowało w roku 2012 bazę danych GIS obserwacji żółwia błotnego w województwie warmińsko-mazurskim. W roku 2014 prowadziło prace mające na celu aktualizację systemu obserwacji oraz rozbudowanie formularzy obserwacyjnych m.in. poprzez utworzenie modułu raportowania w formie wykresów. Czytaj więcej »
Komputerowy multimedialny program edukacyjny Różnorodność biologiczna w Polsce ukazał się na płycie CD w 2003 roku. W sposób kompleksowy przedstawia znaczenie, stan, zagrożenia oraz formy ochrony różnorodności biologicznej w naszego kraju – także na tle Europy i świata. Czytaj więcej »
Portal Nawigacja w plecaku - Warszawa powstał w celu prezentacji pięknych i interesujących zakątków Warszawy - zielonych enklaw przyrody. Na portalu przedstawiamy jedne z najcenniejszych terenów: parki miejskie i rezerwaty. Portal zachęca nauczycieli i uczniów do realizacji aktywnych form edukacji ekologicznej. W projekcie wykorzystane zostały nowoczesne technologie informacyjne, m.in. nawigacja satelitarna.
Portal powstał jako podprojekt Programu GLOBE i stanowi internetową platformę informacyjno-edukacyjną prezentującą walory środowiska przyrodniczego (15 wirtualnych ścieżek poznawczo-edukacyjnych), zawierającą informacje o przyrodzie oraz inspirującą do aktywnego uczestnictwa młodzieży w działaniach ukierunkowanych na badanie i ochronę środowiska. Głównym elementem portalu jest aplikacja pełniąca funkcje narzędzia informacyjno-edukacyjnego. Czytaj więcej »
Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży w zakresie zrównoważonego gospodarowania i zarządzania energią w szkołach. Głównym elementem akcji promocyjno-edukacyjnej był konkurs dla młodzieży szkolnej kształtujący aktywne postawy dotyczące ochrony środowiska, połączony ze zdobywaniem wiedzy poprzez praktyczne działania (pomiary i analizę wyników) na rzecz oszczędzania energii w szkole. Czytaj więcej »
Opracowanie projektu planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB020007 Karkonosze, specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH020006 Karkonosze, oraz PLH020044 Stawy Sobieszowskie. Prace zostały zlecone prze Karkonoski Park Narodowy w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap III". Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018