Projekty

„Ciepło dla Miast” to nowoczesna propozycja edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Czytaj więcej »
Ekodetektywi i miejskie zagadki to program edukacyjny dla najmłodszych mieszkańców Warszawy. Czytaj więcej »
Climate Conversations to cykl dyskusji na temat zmian klimatu, łączące podejście teoretyczne z praktycznym – dane o stanie środowiska z informacjami o potencjalnych ryzykach i wyzwaniach (m.in. zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym czy innymi megatrendami mającymi wpływ na funkcjonowanie biznesu). Czytaj więcej »
Cykl spotkań w gronie menedżerów firm i instytucji publicznych, które koncentrują się wokół najnowszych danych o środowisku i gospodarce, prezentowanych w raportach UN Environment i rodziny ONZ. Spotkania są także okazją do praktycznej analizy regulacji prawnych odnoszących się do relacji na styku gospodarki i środowiska naturalnego. Czytaj więcej »
Cykl warsztatów pod hasłem Circular Economy. Zamykamy obieg! to inicjatywa Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizowana w 2017 roku ramach działań Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla środowiska". Partnerem cyklu jest Coca-Cola HBC Polska. Celem spotkań jest integrowanie środowiska biznesowego oraz instytucji otoczenia biznesu wokół tematu gospodarki o obiegu zamkniętym. Czytaj więcej »
EkoDetektywi to zintegrowany program edukacji przyrodniczo-naukowej dla dzieci i młodzieży. W ramach programu kształtujemy w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności za stan środowiska, jednocześnie dostarczając wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne do zrozumienia procesów w nim zachodzących oraz podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony naszej planety już dzisiaj – w codziennym życiu, jak i w przyszłości – w pracy zawodowej. Czytaj więcej »
"Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation" (PULCHRA) to projekt edukacyjny adresowany do społeczności szkolnych w większych i mniejszych polskich miastach – młodzieży, nauczycieli i edukatorów oraz wszystkich członków lokalnych społeczności aktywnie uczestniczących w życiu szkoły, wśród których chcemy zwiększać zrozumienie dla idei funkcjonowania miasta jako ekosystemu, w którym wszystkie elementy są ze sobą powiązane i współzależne. Czytaj więcej »
Climate Leadership to program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Jest jednocześnie narzędziem motywacji i inspiracji do podejmowania odważnych i konkretnych wyzwań. Czytaj więcej »
Projekt Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służby geodezyjnej i kartograficznej był realizowany w ramach finansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i polegał na organizacji i przeprowadzeniu specjalistycznych szkoleń w zakresie zastosowań geoinformacji oraz zasobów infrastruktury informacji przestrzennej w zadaniach samorządów dotyczących zagospodarowania terenu i planowania przestrzennego. Projekt realizowany był przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Czytaj więcej »
TRANSGREEN (Integrated Transport and Green Infrastructure Planning in the Danube-Carpathian Region for the Benefit of People and Nature) to projekt mający na celu opracowanie i wdrożenie koncepcji bezpiecznej oraz przyjaznej dla środowiska zintegrowanej sieci transportowej drogowej i kolejowej) na terenie Karpat. Czytaj więcej »
Konferencja „Zielona Infrastruktura na Mazowszu" to spotkanie ekspertów, samorządów mazowieckich i organizacji pozarządowych, na którym przedyskutowano problematykę zielonej infrastruktury na terenie Mazowsza, a także omówiono wyzwania jakie stoją przed samorządami w kontekście dbałości o zasoby przyrodnicze przy jednoczesnym dążeniu do rozwoju miast i gmin. Celem konferencji było także upowszechnienie informacji dotyczącej roli i funkcjonowania zielonej infrastruktury na Mazowszu. Czytaj więcej »
Projekt „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego” to zadanie wykonywane przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Zadaniem Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego geoportalu wspomagającego procedurę sporządzenia planów ochrony oraz zarządzenie przyrodą na obszarze objętym ochroną oraz udział w konsultacjach społecznych. Czytaj więcej »
Przedmiotem projektu jest mapowanie i ocena ekosystemów i usług ekosystemowych oraz opracowanie bazy danych zielonej infrastruktury na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego wraz z otuliną. Jego wyniki pozwolą na rozpoznanie uwarunkowań łączności ekologicznej na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Kotliny Jeleniogórskiej. Głównym celem opracowania jest identyfikacja oraz ocena funkcji zielonej infrastruktury na terenie objętym projektem. Czytaj więcej »
Ciepło dla Pragi to inicjatywa skierowana do mieszkańców warszawskiej dzielnicy Praga-Północ, zmotywowanych do działania na rzecz polepszania warunków życia w ich najbliższym sąsiedztwie, a zwłaszcza do tych, którym nie są obojętne kwestie związane z ochroną środowiska, klimatu i oszczędzaniem energii. Celem projektu jest zwiększanie świadomości energetycznej warszawiaków, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Praga-Północ. Czytaj więcej »
EO4GEO jest projektem dofinansowanym ze środków Erasmus+ w ramach partnerstw wielostronnych na rzecz współpracy dla rozwoju umiejętności sektorowych (tzw. Sector Skills Alliance). Czytaj więcej »
"Karpaty Łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach." Projekt obejmuje działania zmierzające do utrzymanie i poprawy stanu półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części Karpat, jako miejsc występowania zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Czytaj więcej »
Projekt Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities jest odpowiedzią na aktualne wyzwania dotyczące tworzenia bezpiecznych, zdrowych i zrównoważonych miast. Czytaj więcej »
Konkurs „Dzieci na tropie śmieci – razem chronimy naszą przyrodę” jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska. Ma kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej, nie tylko uczniów, ale także dla społeczności lokalnych. Czytaj więcej »
Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży „Ekozagadka. Ile wody jest w mojej koszulce?” jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.  Zajęcia wspierają kształtowanie postaw ograniczających nasz ekologiczny ślad na Ziemi. Czytaj więcej »
Głównym celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży ze starogardzkich szkół do włączenia się w badanie i monitorowanie jakości wody w rzece Wierzycy realizowane w ramach Badawczo-Edukacyjnego Programu GLOBE. Inicjatywa stanowi odpowiedź na potrzebę zwiększenia wiedzy i świadomość społeczności lokalnych, w szczególności dzieci i młodzieży, na temat problemu zanieczyszczenia wody (w tym wód śródlądowych, tj. rzek i jezior, a także mórz i oceanów) oraz możliwości jego rozwiązania m.in. poprzez monitorowanie stanu ekosystemów wodnych i różnorodności biologicznej. Czytaj więcej »
Prowadzone przez UNEP/GRID-Warszawa ekoakcje edukacyjne to okazja, by w niezobowiązującej atmosferze (np. podczas firmowego czy publicznego wydarzenia: pikniku, festiwalu, happeningu lub poprzez wykorzystanie firmowych komunikatorów (typu Intranet czy wewnętrzny mailing) zwiększyć wiedzę uczestników ekoakcji na temat ekologicznych zachowań na co dzień. Czytaj więcej »
Projekt Młodzi obserwatorzy przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Ma kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej, nie tylko uczniów, ale także dla społeczności lokalnych. Czytaj więcej »
Celem projektu Kwietne Łąki jest czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych na wybranych terenach powiatu żywieckiego. Czytaj więcej »
W województwie mazowieckim od roku 2015 prowadzone są działania mające na celu uszczegółowienie przebiegu granic obszarów chronionego krajobrazu, zgodnie ze standardem wymaganym na potrzeby prowadzenia Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody. Czytaj więcej »
Organizatorem Familijnego, Badawczego Konkursu pt. „Obserwatorzy przyrody” jest Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” prowadzony przez ORLEN Eko Sp. z o.o. Pomysłodawcą oraz partnerem merytorycznym projektu jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Uczestnikami konkursu są pracownicy firm realizujących Program „Odpowiedzialność i Troska” oraz członkowie ich rodzin. Projekt służy upowszechnianiu wiedzy przyrodniczej oraz promocji postaw ekologicznych. Czytaj więcej »
Międzynarodowa konferencja "Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego" zorganizowana została przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z United Nations Environment Programme (UNEP). Głównym jej celem była prezentacja stanu, zmian i zagrożeń regionu paneuropejskiego zidentyfikowanych w najnowszym raporcie UNEP wydanym w ramach serii Global Environment Outlook. Czytaj więcej »
Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO to międzynarodowe, dwudniowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawicieli miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu. Czytaj więcej »
Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach Czytaj więcej »
Celem projektu jest podniesienie świadomości odbiorców w zakresie roli zielonej infrastruktury i sposobów jej zrównoważonego kształtowania na terenach wiejskich. Adresatami działań projektowych są samorządowcy oraz mieszkańcy wybranych gmin województw mazowieckiego i lubelskiego. Czytaj więcej »
Badawcza Kampania Klimatyczna to projekt, wpisujący się w działania GLOBE Student Climate Research Campaign (SCRC) – międzynarodowej akcji edukacyjnej prowadzonej w ramach Programu GLOBE od września 2011 roku. SCRC ma na celu zaangażowanie uczniów z całego świata w badania lokalnego środowiska przyrodniczego i koncentruje się na zwiększeniu wiedzy uczniów nt. klimatu. Czytaj więcej »
Opracowanie projektu planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB020007 Karkonosze, specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH020006 Karkonosze, oraz PLH020044 Stawy Sobieszowskie. Prace zostały zlecone prze Karkonoski Park Narodowy w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap III". Czytaj więcej »
Pilotażowy projekt pn. "Opracowanie strategii harmonizacji na poziomie tematu zagospodarowanie przestrzenne (Land use) na podstawie projektu pilotażowego w gminach, w zakresie harmonizacji zbiorów, metadanych i usług danych przestrzennych" realizowany był na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Czytaj więcej »
Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa opracowało w roku 2012 bazę danych GIS obserwacji żółwia błotnego w województwie warmińsko-mazurskim. W roku 2014 prowadziło prace mające na celu aktualizację systemu obserwacji oraz rozbudowanie formularzy obserwacyjnych m.in. poprzez utworzenie modułu raportowania w formie wykresów. Czytaj więcej »
Portal Wirtualny Kampinoski Park Narodowy powstał z myślą o młodzieży szkolnej, turystach i wszystkich miłośnikach Puszczy Kampinoskiej w celu ukazania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Kampinoskiego Parku Narodowego oraz upowszechnienia aktywnych form edukacji ekologicznej. Czytaj więcej »
Cykl warsztatów „Zrozumieć otaczający świat" skierowany jest do uczniów i nauczycieli warszawskich szkół gimnazjalnych. Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań naukowych i promocja nauk przyrodniczych wśród warszawskiej młodzieży gimnazjalnej. Tematyka przeprowadzanych warsztatów obejmuje zagadnienia związane z naukami przyrodniczymi.  Czytaj więcej »
W ramach projektu "Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem" prowadzone są działania zmierzające do aktualizacji istniejących zasobów, pozyskania nowych danych oraz wdrożenia systemu monitoringu i zarządzania działaniami ochronnymi w ekosystemach Białowieskiego Parku Narodowego. Czytaj więcej »
Portal Nawigacja w plecaku - Warszawa powstał w celu prezentacji pięknych i interesujących zakątków Warszawy - zielonych enklaw przyrody. Na portalu przedstawiamy jedne z najcenniejszych terenów: parki miejskie i rezerwaty. Portal zachęca nauczycieli i uczniów do realizacji aktywnych form edukacji ekologicznej. W projekcie wykorzystane zostały nowoczesne technologie informacyjne, m.in. nawigacja satelitarna.
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących korzystania z atrakcyjnych i skutecznych narzędzi i metod edukacji naukowej sprawiających, że nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych staje się bardziej efektywne, łatwiejsze i lepiej dopasowane do potrzeb uczniów. Projekt MASS służy właśnie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między nauczycielami z kilku europejskich krajów. Czytaj więcej »
Celem projektu jest promocja wśród pracowników administracji publicznej produktów informacyjnych (map tematycznych, baz danych, itd.) opracowywanych na podstawie zobrazowań satelitarnych (archiwalnych oraz aktualnych), a także zaprezentowanie możliwości ich wykorzystania w ochronie środowiska, zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, w planowaniu przestrzennym, a także zarządzaniu w sytuacjach zagrożenia katastrofami naturalnymi, takimi jak powodzie, czy susze. Czytaj więcej »
Projekt podejmuje problematykę zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, zrównowazonego rozwoju i konsultacji społecznych. Bazuje na wykorzystaniu w procesie edukacji aktywnych form partycypacji społecznej, w tym głównie narzędzi internetowych. Uczniowie będą realizowali projekty zespołowe z zastosowaniem portalu konsultacji społecznych GEOKONSULTACJE+, poznają również techniki modelowania trójwymiarowego (3D). Czytaj więcej »
Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży w zakresie zrównoważonego gospodarowania i zarządzania energią w szkołach. Głównym elementem akcji promocyjno-edukacyjnej był konkurs dla młodzieży szkolnej kształtujący aktywne postawy dotyczące ochrony środowiska, połączony ze zdobywaniem wiedzy poprzez praktyczne działania (pomiary i analizę wyników) na rzecz oszczędzania energii w szkole. Czytaj więcej »
Portal powstał jako podprojekt Programu GLOBE i stanowi internetową platformę informacyjno-edukacyjną prezentującą walory środowiska przyrodniczego (15 wirtualnych ścieżek poznawczo-edukacyjnych), zawierającą informacje o przyrodzie oraz inspirującą do aktywnego uczestnictwa młodzieży w działaniach ukierunkowanych na badanie i ochronę środowiska. Głównym elementem portalu jest aplikacja pełniąca funkcje narzędzia informacyjno-edukacyjnego. Czytaj więcej »
Projekt "Geoinformacja w praktyce - Akademia INSPIRE" realizowany był prze Centrum UNEP/GRID-Warszawa w latach 2008-2011. Jego głównym celem było promowanie wykorzystania geoinformacji w realizacji ustawowych zadań samorządów lokalnych (głównie urzędów gmin), przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzenego. Czytaj więcej »
Projekt Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania realizował Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Celem projektu jest wsparcie administracji samorządowej oraz wybranych służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE, a w szczególności w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). Czytaj więcej »
Geoportal polskiego Karkonoskiego Parku Narodowego oraz czeskiego Krkonošského národního parku to wspólny polsko-czeski portal mapowy, na którym prezentowane są zharmonizowane dane przyrodnicze dla całych (polskich i czeskich) Karkonoszy. Czytaj więcej »
Akademia Ekojazdy: ekojazda – ale jazda! to ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna, której głównym celem jest zaznajomienie obecnych oraz przyszłych kierowców z ideą i zasadami ekojazdy, czyli poruszania się pojazdami nie tylko w sposób bezpieczny, ale także efektywny i oszczędny pod względem pro-środowiskowym. Projekt realizowany jest w ramach inicjatywy Partnerstwo dla Klimatu, powołanej do życia w 2008 roku przez Ministerstwo Środowiska. Czytaj więcej »
EduInkubator 2013 to pierwsza edycja wydarzenia edukacyjnego ukierunkowanego na promowanie powszechnego wykorzystania w edukacji przyrodniczej nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. To okazja do udoskonalenia i rozbudowania swojego warsztatu pracy poprzez poznanie możliwości zastosowania określonych technologii m.in. tablic multimedialnych, mobilnych pracowni przedmiotowych z urządzeniami iPad oraz iPad mini, czujników pomiarowych do urządzeń iPad, odbiorników GPS, dedykowanych aplikacji edukacyjnych w różnych formach pracy z uczniem. Czytaj więcej »
Projekt Akademia EduGIS ma na celu upowszechnienie zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz geoinformacyjnych (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz w edukacji środowiskowej. Rezultatem projektu jest poradnik „GIS w szkole” z wytycznymi dla nauczycieli geografii i biologii obu poziomów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć. Czytaj więcej »
Program GLOBE realizowany jest w Polsce na podstawie umowy zawartej w dniu 22 kwietnia 1997 roku pomiedzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych USA. Krajowym Koordynatorem Programu, wybranym 17 lipca 1997 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
Partnerstwa Naturowe to część projektu "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu", prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Celem tego projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Czytaj więcej »
Zintegrowane zarządzanie różnorodnością biologiczną i krajobrazową dla zrównoważonego rozwoju i łączności ekologicznej regionu Karpat. Projekt BioREGIO Carpathians był realizowany w latach 2011-2014, przez konsorcjum 16 partnerów z wszystkich państw będących Stronami Konwencji Karpackiej oraz Austrii i Włoch. Czytaj więcej »
Komputerowy multimedialny program edukacyjny Różnorodność biologiczna w Polsce ukazał się na płycie CD w 2003 roku. W sposób kompleksowy przedstawia znaczenie, stan, zagrożenia oraz formy ochrony różnorodności biologicznej w naszego kraju – także na tle Europy i świata. Czytaj więcej »
Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna, prowadzona od listopada 2012 roku do czerwca 2013 roku. Jej celem było zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat elektrośmieci i znaczenia odpowiedniego ich utylizowania dla stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Czytaj więcej »
Partycypacja Społeczna w Planowaniu Przestrzennym w Europie to projekt realizowany w ramach programu INTERREG III C przez Centrum  UNEP/GRID-Warszawa oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Projekt miał za zadanie wesprzeć proces planistyczny dotyczący prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Warszawy. Czytaj więcej »
Kampania edukacyjna na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat zmian klimatycznych. Głównym celem kampanii (realizowanej od 2013 r.) jest podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa (w tym przedsiębiorców) w zakresie zmian klimatu i wpływu człowieka na te procesy, a także kształtowanie pożądanych postaw i zachęcenie do podejmowania działań przyjaznych środowisku. Czytaj więcej »
Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej - to projekt współfinansowany przez Szwajcarię w latach 2012-2015 w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021