"Karpaty Łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach."

Projekt obejmuje działania zmierzające do utrzymanie i poprawy stanu półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części Karpat, jako miejsc występowania zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Cele projektu

  1. Czynna ochrona półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części Karpat oraz występujących tam zagrożonych siedlisk przyrodniczych i gatunków ptaków.
  2. Wsparcie tradycyjnej, zrównoważonej, ekstensywnej gospodarki pasterskiej w polskich Karpatach, jako skutecznego i sprawdzonego narzędzia czynnej ochrony przyrody.
  3. Upowszechnianie dobrych praktyk czynnej ochrony przyrody poprzez tradycyjne pasterskie użytkowanie ziemi.
  4. Zwiększenie świadomości odnośnie roli i znaczenia różnorodności biologicznej terenów górskich, w celu ich pełniejszego zaangażowania w jej ochronę.

Obszar realizacji

Ponadregionalny projekt – działania na obszarach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi Natura 2000 w polskiej części Karpat.

Okres realizacji

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. (4 lata)

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

FE IS RGB 1