Celem projektu jest promocja wśród pracowników administracji publicznej produktów informacyjnych (map tematycznych, baz danych, itd.) opracowywanych na podstawie zobrazowań satelitarnych (archiwalnych oraz aktualnych), a także zaprezentowanie możliwości ich wykorzystania w ochronie środowiska, zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, w planowaniu przestrzennym, a także zarządzaniu w sytuacjach zagrożenia katastrofami naturalnymi, takimi jak powodzie, czy susze.

Tematyka projektu skupia się wokół produktów informacyjnych, które są opracowywane i dostarczane w ramach wybranych serwisów (usług informacyjnych) Programu Copernicus (dawniej GMES, ang. Global Monitoring for Environment and Security), obejmujących dwa główne obszary tematyczne - monitorowanie środowiska lądowego oraz zarządzanie kryzysowe.