W ramach projektu "Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem" prowadzone są działania zmierzające do aktualizacji istniejących zasobów, pozyskania nowych danych oraz wdrożenia systemu monitoringu i zarządzania działaniami ochronnymi w ekosystemach Białowieskiego Parku Narodowego.

Celem projektu jest aktualizacja i uspójnienie wiedzy na temat stanu zachowania zasobów przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego.

W ramach projektu, zadaniem Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest przygotowanie zintegrowanego systemu do gromadzenia, analiz i udostępniania informacji o przyrodzie obszaru, w skład którego wejdą:

- spójna baza danych przyrodniczych Parku, umożliwiająca większą efektywność prowadzonych działań ochronnych;
- system zarządzania działaniami ochronnymi Parku wraz z modułami do prowadzenia analiz przez ekspertów z poszczególnych dziedzin oraz raportowania efektywności podejmowanych działań;
- aplikacja mapowa, tzw. geoportal, który umożliwi dostęp do zgromadzonych w bazie zasobów różnym zainteresowanym podmiotom.

Dodatkowo w projekcie zaplanowano: realizację cyklu spotkań o charakterze warsztatowym dla pracowników parków narodowych i krajobrazowych województwa podlaskiego, poświęconych monitoringowi cennych siedlisk oraz gatunków, realizację dwóch międzynarodowych konferencji naukowych, doposażenie bazy terenowej w północnej części Parku, służącej naukowcom prowadzącym badania na terenie Parku, studentom oraz wolontariuszom, opracowanie szeregu monografii opisujących bogactwo przyrodnicze Puszczy.

(przygotowano na podstawie materiałów ze strony http://sercewpuszczy.pl)