Opracowanie projektu planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB020007 Karkonosze, specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH020006 Karkonosze, oraz PLH020044 Stawy Sobieszowskie. Prace zostały zlecone prze Karkonoski Park Narodowy w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap III".

Celem opracowania projektu PZO było zaplanowanie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru Natura 2000. Dokument tego typu jest ustanawiany na okres 10 lat. Po uchwaleniu ma status prawa miejscowego jako zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. PZO stanowi listę kluczowych i najpilniejszych zadań do wykonania przez wszystkie jednostki gospodarujące na danym obszarze.

Na podstawie zgromadzonych materiałów i wyników badań określono zagrożenia dla przedmiotów ochrony oraz sformułowano cele działań ochronnych, na terenie każdego z obszarów Natura 2000. Działania ochronne opracowano tak, aby ich przyszła realizacja była spójna przestrzenie, oraz aby ich treść uwzględniała zapisy prawa branżowego (np. w Lasach). Tym nie mniej w uzasadnionych przypadkach zapisy te były formułowane bardziej restrykcyjnie niż przewiduje praktyka branżowa w Lasach Państwowych. Zaproponowano również korekty granic obszaru oraz propozycje zmian w zapisach SDF (Standardowego Formularza Danych - zawierającego specyfikację merytoryczną danego obszaru Natura 2000).