Przedmiotem projektu jest mapowanie i ocena ekosystemów i usług ekosystemowych oraz opracowanie bazy danych zielonej infrastruktury na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego wraz z otuliną. Jego wyniki pozwolą na rozpoznanie uwarunkowań łączności ekologicznej na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Kotliny Jeleniogórskiej. Głównym celem opracowania jest identyfikacja oraz ocena funkcji zielonej infrastruktury na terenie objętym projektem.

Działania jakie będą wykonywane przez nasz zespół mają na celu:

  • Opracowanie metodyki mapowania ekosystemów zgodnie z europejskimi wytycznymi MAES (ang. Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services;
  • Opracowanie bazy danych ekosystemów zgodnie europejską klasyfikacją EUNIS;
  • Opracowanie bazy danych zielonej infrastruktury i ocenę jej funkcji w zakresie łączności ekologicznej, na podstawie oceny usług ekosystemowych.

Wyniki analiz przestrzennych wymienionych wyżej baz danych pozwolą na sformułowanie rekomendacji dla lokalnych samorządów w zakresie polityki przestrzennej. Ma to szczególne znaczenie poza obszarem parku narodowego i obszaru Natura 2000 gdzie to właśnie gminy mają największy wpływ na zachowanie terenów przyrodniczo cennych poprzez przemyślane zrównoważone planowanie przestrzenne.
Projekt realizowany jest w formule partycypacyjnej przy udziale interesariuszy regionu: karkonoskich samorządów, służb ochrony przyrody, organizacji samorządowych związanych
z planowaniem przestrzennym i użytkowaniem terenu objętego projektem.
Z interesariuszami spotkamy się na 3 warsztatach oraz w trakcie spotkań konsultacyjnych.


Czas realizacji projektu: XI 2018 – V 2019
Projekt jest realizowany na zlecenie Karkonoskiego Parku Narodowego, w ramach projektu „MaGICLandscapes” współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa.