Zintegrowane zarządzanie różnorodnością biologiczną i krajobrazową dla zrównoważonego rozwoju i łączności ekologicznej regionu Karpat. Projekt BioREGIO Carpathians był realizowany w latach 2011-2014, przez konsorcjum 16 partnerów z wszystkich państw będących Stronami Konwencji Karpackiej oraz Austrii i Włoch.

Celem projektu było przygotowanie procesu wdrażania postanowień „Konwencji Karpackiej", czyli Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa brało udział w opracowaniu:

• Czerwonych List karpackich gatunków i siedlisk (Carpathian Red Lists of Species and Habitats),
• listy gatunków inwazyjnych w Karpatach (List of Invasive Alien Species);
• wytycznych dla działań umożliwiających rozprzestrzenianie się i migrację gatunków, w szczególności dużych drapieżników, na obszarze Karpat;
• wytycznych dla gromadzenia i wizualizacji danych oraz przygotowania narzędzi GIS dla metadanych, dotyczących różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat;
• bazy danych GIS i wspólnego systemu informacji o różnorodności biologicznej Karpat (Carpathian Joint Biodiversity Information System).

Projekt BioREGIO Carpathians został uznany za jeden z projektów „flagowych” na rzecz wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Dunaju (EUSDR - EU Strategy for the Danube Region).