Partnerstwa Naturowe to część projektu "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu", prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Celem tego projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Partnerstwa Naturowe to grupy zrzeszające lokalnych przedsiębiorców, rolników, rzemieślników, a także przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych. Celem działania tych grup jest animowanie żywej dyskusj - wymiany wiedzy oraz doświadczeń - w zakresie gospodarowania na obszarach Natura 2000. Partnerstwa Naturowe to szansa dla ich Uczestników, a także wszystkich zainteresowanych, na pogłębienie wiedzy o warunkach i możliwościach gospodarowania na obszarach chronionych (Natura 2000).

W roku 2015 Centrum UNEP/GRID-Warszawa realizowało działania trzech Partnerstw Naturowych, zainicjowanych na Mazowszu, w wybranych obszarach Natura 2000:

  • Dolina Liwca i Ostoja Nadliwiecka
  • Dolina Kostrzynia
  • Puszcza Kampinoska i Kampinoska Dolina Wisły

Do głównych działań prowadzonych na rzecz lokalnych rolników, przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów należały wizyty studyjne na obszarach Natura 2000, szkolenia dotyczące zagadnień związanych z procesem inwestowania na obszarach ochrony oraz tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wizyta studyjna w Dolinie Wisły
Szkolenie z zakresu zastosowań systemów GIS
Promocja Partnerstwa w Gminie Wiśniew
Prezentacja dobrych praktyk inwestycyjnych